تکيه سيد الشهداء (ع) بيرجند

آدرس اینترنتی: http://www.bir-tekye.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: جلسات هفتگي، مداحي، لينک هاي مرتبط، مناسبت ها