مسجد براثا

آدرس اینترنتی: http://www.buratha.com

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور: عراق

چکیده: تاريخچه مسجد براثا، خطبه‌ها و سخنراني‌ها، مدايح و مراثي، کتابخانه عمومي، خبرگزاري، نشريه و مطالب متنوع ديگري درباره براثا