مؤسسه اسلامي بلال - تانزانيا

آدرس اینترنتی: http://www.bilaltz.org

زبان ها: سواحیلی، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: تانزانیا

چکیده: معرفي مؤسسه، انتشارات، نقشه مؤسسه، خبر، بانک صوتي تصويري، ليست پستي،‌فعاليت هاي حوزه و پايگاه هاي شيعي*