لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1آه و واويلا ،آه و واويلا ،آه و واويلاکياني حجت اللهdownloadicon-9
2از نسل حيدري و دل آور از تو نيستکياني حجت اللهdownloadicon-9
3اشک روضه هات آب حياتهکياني حجت اللهdownloadicon-9
4انا قتيل و العربات انا قتيل و العرباتکياني حجت اللهdownloadicon-9
5اي آقاي جوانان بهشتيکياني حجت اللهdownloadicon-9
6اي فخر کائنات لبيک يا حسينکياني حجت اللهdownloadicon-9
7باز از باده گلگون محرمکياني حجت اللهdownloadicon-9
8ببين از نيزه تو حال زينبکياني حجت اللهdownloadicon-9
9ببين از نيزه تو حال زينبکياني حجت اللهdownloadicon-9
10به سوي شام و کوفهکياني حجت اللهdownloadicon-9
11بيتابيم ما همه بيتابيمکياني حجت اللهdownloadicon-9
12بين من و تو فاصله تنگاتنگ استکياني حجت اللهdownloadicon-9
13جان زهرا ازن ميدان مي دهدکياني حجت اللهdownloadicon-9
14در هر مصيبت و غمي ، فابک للحسينکياني حجت اللهdownloadicon-9
15دل خستم جا مونده از مسافرايکياني حجت اللهdownloadicon-9