لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1آبرومي يا علي آرزومي يا عليخدادوست محمدعليdownloadicon-9
2آخر رسد شبيخدادوست محمدعليdownloadicon-9
3آقا به جان مادرتخدادوست محمدعليdownloadicon-9
4آقايي کن امشبو براي ما رويايي کنخدادوست محمدعليdownloadicon-9
5آنرا که به جزء قرب خداخدادوست محمدعليdownloadicon-9
6آنقدر آمدند و گرفتارتان شدنخدادوست محمدعليdownloadicon-9
7آي نوکرا بياييد يه سر مدينهخدادوست محمدعليdownloadicon-9
8ابر سياه رو پس بزنخدادوست محمدعليdownloadicon-9
9از دعاي فاطمه ستخدادوست محمدعليdownloadicon-9
10از روز اول زندگيم تو يار منيخدادوست محمدعليdownloadicon-9
11ازم چراغ چشم ترم رو گرفتنخدادوست محمدعليdownloadicon-9
12اگه کربلا نبودم ولي از بدو ورودمخدادوست محمدعليdownloadicon-9
13السلام اي پناه ملک و مکانخدادوست محمدعليdownloadicon-9
14اهلبيت دور حسين ميگردنخدادوست محمدعليdownloadicon-9
15اهلبيت عنايت کردن شيعه ها قيامت کردنخدادوست محمدعليdownloadicon-9