لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1بخش اول قرائت دعای افتتاح1حدادیان سعیدdownloadicon-9
2بخش اول قرائت دعای افتتاح2حدادیان سعیدdownloadicon-9
3بخش اول قرائت دعای پرفیض افتتاححدادیان سعیدdownloadicon-9
4بخش دوم قرائت دعای پرفیض افتتاححدادیان سعیدdownloadicon-9
5دعای افتتاححدادیان سعیدdownloadicon-9
6دعای افتتاح -بخش 1حدادیان سعیدdownload-disicon-9
7دعای افتتاح -بخش 2حدادیان سعیدdownload-disicon-9
8دعای افتتاح -بخش 3حدادیان سعیدdownload-disicon-9
9دعای افتتاح -بخش 4حدادیان سعیدdownload-disicon-9
10دعای افتتاح 1حدادیان سعیدdownloadicon-9
11دعای افتتاح 2حدادیان سعیدdownloadicon-9
12دعای افتتاح 2حدادیان سعیدdownloadicon-9
13دعای افتتاح 2حدادیان سعیدdownloadicon-9