لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
31در هاي رحمت را به روي خلق وا کردي (مناجات مسجد کوفه اميرالمومنين (ع) و روضه)ارضي منصورdownloadicon-9
32روي لب پر توبه تبسم برسانيد (مناجات و دعاي ابوحمزه ثمالي )ارضي منصورdownloadicon-9
33زبان عرض دعاي مرا درست کنيد (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
34زودتر آمدم زودتر احسان بکني اول صبح (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
35سالها فکر من اين است که تو الزاماً (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
36سفره تا باز شود زود گدا مي آيد (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
37عمر باغفلت گذشت و صرف قيل و قال شد (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
38قبل از آنکه بنويسند جزاري همه را (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
39قبل رفتن سمت معصيت توانم را بگير (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
40کار ما نيست غزل بافتن از نام حسن (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
41کي ميشود که از من تنها خدا بماند (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
42گنهکار پريشانم ( دعاي ابوحمزه ثمالي و روضه)ارضي منصورdownloadicon-9
43لاغر شدم براي تنم کار مشکل (روضه)ارضي منصورdownloadicon-9
44مرا تو مي خري و پاک مي کني اما (مناجات)ارضي منصورdownloadicon-9
45مراسم احياء شب قدرارضي منصورdownloadicon-9