لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1-الهي اي فلک ديگر نگردي اگر گرد (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
2-إِلَهِي أَلْبَسَتْنِي الْخَطَايَا ثَوْبَ مَذَلَّتِي (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
3-بيا که خانه دل بي تو رو به ويراني است (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
4آمدم سوي تو راهي وا کنم تا وقت (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
5آمده ماه خدا حضرت دلدار بيا - مناجاتميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
6آمده ماه خدا حضرت دلدار بيا (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
7آن چنان که بارش چشمان نم نم ديدنيست (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
8آن رواق روشني شد غرق نور است (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
9اگر عبد گنه کارم (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
10اللهم رب الشهر الرمضان (مناجات ابتدايي)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
11اي امير عرفه ديده پر آب بده (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
12باغ فردوس چو دامان بيابان تو نيست - مناجاتميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
13بخش دوم روضه و مناجات با خدا (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
14بدون بودن تو رنج بي حساب منم (مناجات و روضه)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9
15بدون بودن تو رنج بي حساب منم (مناجات)ميرداماد سيدمهديdownloadicon-9